...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔ
ނ.
ތާނައިގެ އެކާވީސް ވަނައަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަނަރަ . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިހެއު . ހަށިހެއުވުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިވައު . ހަނކިބޮލި . ހަނދަލަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދިއެޅުން . ހަނދު . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުދިނުން . ހަނދޭގިރި . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސް . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނާ . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާހުނިވުން . ހަނާކަފަ . ހަނިވަތް . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުތެޅުން . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންބޯދި . ހަންކެނޑުން . ހަންފީމިޔަރު . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ