...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔަގީން
ނ.
(1) ވާކަށަވަރު.
(2) ގައިމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދައްކާހެން . ބަންގިސަރު . ކަށަވަރުކަން . ދެބަވުން . ގައިމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ