...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔާރު
ނ.
(1) އިޔާރު.
(2) ރަޙުމަތްތެރިޔާ.
(3) އެކުވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަނުތެޅުން . ހަރުތޮޅި . ހަކުރުފަނި . ހަލާބަޑި . ހަސްފަތާލު . ހާލިހެދުން . ހިޔާހެދުން . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހުކުރު ހިނގުން . ހުކުރުބެރު . ހުވަނދުހެދުން . ހުސިޔާރުކަން . ހުޝިޔާރު . ހެދި . ހެދިބިލެތް . ހެދުން . ހެޑުފޯނު . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭވައްލާ . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޮނޑޮހެދުން . ހޮނޑޮކެޑުން . ހޮވުން . ހޯރަބޯޓު . ނަނުބައި . ނަރު . ނަރުދަމާވަޅުގަނޑު . ނަބީޒު . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައިބުފަތް . ނައްޓައިލުން . ނާނަކަޓާ . ނިއަމިފަތިގަނޑު . ރަބަރު . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރިހައޮށް . ރިހަފޮޅި . ރުވުން . ރުމާއޮޅުން . ރޫމީމައިލު . ރެޑިއޯ . ރޭހުރިތަކެތި . ރޭކުރުވުން . ރޭލުފަށް . ރޭސް . ރޮންދާތިލަ . ބަށި . ބަންޑާރަ ޙަސަނަށް މޫދު ހިތަކަށް ލިބުން . ބަރުހަތިޔާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ