...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔާސީނުތަށި
ނ.
އެންމެ ބޮޑެތިކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ބޮޑެތި މުށިތަށި.
(ޔާސީނުތަށި، ޞަލަވާތްތައްޓަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
ޞަލަވާތުތަށި ފާތިޙާތައްޓަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
ފާތިޙާ ތަށި އެކަނިކާ ތައްޓަށްވުރެ ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޔާސީނުތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ