...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔާސީމަށް އަޅާތަށި
ނ.
ޞަލަވާތުތައްޓަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތިކޮށް ހުންނަ ފުންފަތާ ބައްޓަމުގެ ތައްޓެއް.
މިއަށް، ޔާސީމަށް އަޅާތަށި ކިޔަނީ، ކުދިން ޤުރުއާން ކިޔަވަމުންގޮސް ޔާސީން ސޫރަތާ ހަމައަށް ކިޔެވި، އެސޫރަތްފަށާ ދުވަހު ޞަލަވާތް ފާތިޙާއަށް އެވަރު ތައްޓަށް ވަތްކުރާތީއެވެ.
މިތަށީގެ އަނގަމަތީގެ ފުޅާމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 41 ނުވަތަ 51 އިންޗިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޔާސީމަށް އަޅާތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ