...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޔުނިފޯމް
ނ.
(1) އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ހެދުން.
(2) ސްކޫލްކުދިން އަޅާ ޚާއްޞަ ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުލަހެދުން . ގެރިއްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ