...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕާކުކުރުން
މ.
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއް މަގެއްގެ އެއްފަރާތުގައި ނުވަތަ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ހުސްކޮށް ބޭއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ