...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕާލަމެންޓު
ނ.
(1) ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް.
މިތާނގައި ތިބެނީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ މެމްބަރުންނާއި އައްޔަންކުރެވޭ މެމްބަރުންނެވެ.
(2) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޕާލަމެންޓަރީ ސަރުކާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ