...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕާސްޕޯޓު
ނ.
ވަކި ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދީ އަދި އެމީހަކީ، އެ ޤައުމަކުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ޙައްޤުއޮތް މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިއުން.
މިލިއުން އޮންނަނީ ކުޑަފޮތެއްގެ ސިފައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާސްފޮޓޯ . ފާސްފޯޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ