...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕުރޮވިޑެންޓް ފަންޑު
ނ.
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ވަކިޢަދަދަކަށް ފައިސާ ކަނޑައި ހަމައެޢަދަދަށް އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީގެން ހިންގާ ފަންޑު.
މިއީ މުވައްޒަފުންގެ މުސްތަގްބަލުގެ ފައިދާ އަށްޓަކައި ހިންގާފަންޑެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ