...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޕުރޮފެސަރު
ނ.
(1) ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ނުވަތަ ޔުނިވަރު ސިޓީއެއްގެ ޑިޕާރޓްމަންޓުތަކުގައި ތިބޭ ތަޤުރީރުދޭ މީހުންގެ އިސްމީހާ.
(2) ކޮލެޖާއި ޔުނިވަރުސިޓީފަދަ ތަންތާނގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސް.
(3) އެކިއެކި ޚާއްޞަ ފަންނުތައް ކިޔަވައިދޭ ތަންތާނގެ އިސް މުދައްރިސް.
(4) ވަކި ރޮނގެއްގައި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ