...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖ
އ.
ތާނައިގެ ތޭވީސްސވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަބަސް . ހަށިކާހިސާބަ . ހަށިކާތަން . ހަށިކެއުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަކޮށްލުން . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދަލަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުމަސް . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގާ . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނގުކަން . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑަސްތުންވުން . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާވުން . ހަނިވުން . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުއެނބުރުން . ހަނުގާގަނޑު . ހަނޯބެރުން . ހަން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންމޯ . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑަވާޅި . ހަންޑި . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިމޮޔަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ