...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަހާހަނގުބޭކަލުން
މ.
އިހުގައި ކިލެގެ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ރަދުން ހޮއްވަވާ ޚާއްޞަ ބޭފުޅުން ކޮޅެއް.
މިއީ ރަދުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށާއި ރަސްމީ އިއްޒަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ބައެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ