...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަނަވާރު
ނ.
(1) ހަތަރެސްފައިޖެހި ސޫފި.
(2) ދިރޭއެއްޗެހީގެ ތެރެއިން އިންސާނުންނާއި ގަސްގަހާގެހި ނޫންތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވާނީ . ހައިވާނު . ހަމުތެރަސް . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރެސްފައި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހިސް . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުދުލަފު . ހެޓު . ހޮއްޓުފައި . ހޮޓު . ހޮޓުކޮޅު . ނައަމްސޫފި . ނަމުރު . ރަމަންނެގުން . ރާމާމަކުނު . ބަކަރި . ބީމަހީމަ . ބޮނޑި . ކަވާފުޅި . ކަވި . ކަލިޔާ . ކިރުފެލުން . ކެހެރި . ކެއުޅުކަންކުރުން . ކޯރިގަތުން . އަންބާރި . އަރު . އައިން . އާހަ . އާހައާހަ . އިށީނުން . އިސްތަށި . އުރަމަތި . އުކުނު . އެތް . އޮށްކުރުން . އޮނިގަނޑު . އޮޑޮވުން . އޯގާ . ވަކި . ވަކިހިއްޕުން . ވައްގަނޑު . ވަލުޖަނަވާރު . ވަގުއެއްޗިހި . ވަޙްޝީ . ވަޙްޝީކަން . ވަޙްޝީވުން . ވަޙްޝީގޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ