...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަނިރުރާހި
ނ.
އިހުގައި އިނގިރޭސި މަސްތަކަށް ނަކަތްތެރިން ކިޔާ ގޮތް.
ޖަނިރު އެއީ ޖަނަވަރީއަށް ކިޔާގޮތެވެ.
އޮއިތޭންބަރު އެއީ އޮކްޓޯބަރަށް ކިޔާގޮތެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ