...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަވާހިރުމާ
ނ.
ބާރަވަރަކަށް ފޫޓަށް ގޮފިތައް ވާކޮށް ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ މަލެއް.
މިއީ ގޮފިތަކުގެ ކުރިން ބޮޑިއަކަށް ނުކުމެ ފޮޅޭ މާތަކެކެވެ.
ރޫޖެހިފައި ހުންނަ ފިޔަތަކެއް އެކުލަވައި މަޑު އޯކިޑު ކުލައެއްގައި، ނުވަތަ ހުދުކުލައެއްގައި ހުންނަ މަލެކެވެ.
މި ނޫން ކުލަކުލަވެސް މަދުމަދުން ފެނެއެވެ.
ޖަވާހިރުމާ ނުފޮޅޭއިރު ހުންނަނީ ހަބަޔަށް ލެއްޕިފައި ހުންނަ އޮށް ތަކެއްގެ ސިފައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖަވާހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ