...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަވާބު
ނ.
(1) ލިޔެވޭ ނުވަތަ ބުނެވޭ އެއްޗަކާ މެދު ބުނާ ރައްދުބަސް.
(2) ހިސާބުގެ ޢިލްމުގެ ބަހުރުވައިގައި ސުވާލެއްގެ ނުވަތަ ނަންބަރެއް ވިޔަ ކުރުމުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ.
(3) ސިޓީއެއް ނުވަތަ މެސެޖަކަށްދޭ ރައްދު.
(4) ދޭރައްދު.
(5) ކުރެވޭ ސުވާލަކަށް ދޭ ޖަވާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދިޔާބަޑި . ބަލައިގަތުން . ބޮޑުހިސާބުގައިޖެހުން . އަރުދު . އާދަމަﷲ . އިޖާބަދިނުން . އެއްކޮޅަށް ދެމިޔަސް ވާނެއްނުވާނެ. . އެލަންގަލަން . ފުންމައިގެންގޮސްޖެހުން . ދިމާވުން . ސަލާންބަލައިގަތުން . ޒުވާބު . ޒުވާބުކިޔުން . ޒުވާބުދިނުން . ޕާލަމެންޓަރީ ސަރުކާރު . ޕެނަލް . ޖަވާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ