...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަވާބު ދިނުން
.
(1) ލިޔެވޭ ނުވަތަ ބުނެވޭ އެއްޗަކާމެދު ރައްދުބަސް ދިނުން.
(2) ހިސާބުގެ ޢިލްމުގެ ބަހުރުވައިގައި ސުވާލެއްގެ ނުވަތަ ނަންބަރެއް ވިޔަ ކުރުމުން ނަތީޖާ ނުކުތުން.
(3) ޝިޓީއެއް ނުވަތަ މެސެޖަކަށް ރައްދު ދިނުން.
(4) ރައްދުދިނުން.
(5) ކުރެވޭ ސުވާލަކަށް ޒުވާބުދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިޖާބަދިނުން . ފުންމައިގެންގޮސްޖެހުން . ޒުވާބުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ