...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަމަލު
ތަކެތި އުފުލުމަށާއި، ސަވާރު ވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޫތްޕެކެވެ.
މިއީ ހޮނު ސަހަރާތަކުގައި އުޅޭ އެއް ގޮންގަނޑު ނުވަތަ ދެ ގޮންގަނޑު ލައިފައި އޮންނަ ފައިތަކާިއ ަކރުވެސް ދިގު ސޫތްޕެކެވެ.
މިއީ، ދިގު މުއްދަތަކަށް ފެންނުބޮއި އުޅެވޭނެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޖަނަވާރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައަމްސޫފި . އޮށް . އޮއްގާފިލާ . މަސްކަތުހަލުވާ . ލަގަން . ގޮވި . ގޮވިން . ގޮވިކަލޭގެ . ސަވާރީ . ސަވާރު . ސަވާރުކުރުން . ޒަންބިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ