...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަމާ
ނ.
(1) ބާކީ.
(2) ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަވަރު.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ފައިސާއަށެވެ.
(3) އެއްވާ އެއްވުން.
މިސާލު:
(ހ) އެތަނަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ޖަމާވިއެވެ.
(ށ) ވަރަށްގިނަ ކާށި ހުރީ ޖަމާވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުކިޔާލަވަ . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނާޑު . ރައުސްމާލު . ރާތީބު . ރާތީބުކިއުން . ބައިހެދުން . ބައިއެއްކުރުން . ބައިމަތި . ބައިގަނޑު . ބައެއް . ބަސްކިއުން . ބަސްކޮށާރު . ބަޔަކު . ބާގަ . ބާގަޔަކުމީހުން . ބާޑީ އެދުރު . ބުންބާމީހުން . ބެންކުކުރުން . ބެޖު . ބޭކަނބަލުން . ބޭކަލުން . ބޮނޑިބަނުން . ބޮޑުން . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ކަށުފަތް . ކަފަ . ކިރުއެރުން . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . ކިޔެވެނި . ކުނިކޮށި . ކުންފުނި . ކުލަބު . ކޮށިވުން . އިޖުމާޢު . އުންމަތް . އެކަހެރި . އެކަހެރިކަން . އެކަހެރިވުން . އެކައުންޓު . އެއްކުރުން . އެދުރު . ވަންހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ