...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަލު
ނ.
(1) ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ހަދައިފައި ހުންނަތަން.
(2) ހުރަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަގެ . ރިޔާކެވުން . ބަންދުޚާނު . ކުޅިސަމާ . ޖަލުގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ