...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަލްސާ
ނ.
(1) ކަމަކާމެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ގިނަބަޔަކު ބައްދަލުވާ ބައްދަލުވުން.
(2) ވަކި މުނާސަބަތެއް ފާހަގަކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިކަމަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޖިލިސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަކަން . ހިރިޔާމާލަން . ހޯލު . ރަސްމިއްޔާތު . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން . ކޮންފަރެންސް . އިފުތިތާހުކުރުން . މަންދޫބު . މާލަން . ފަރާތް . ފެށުން . ފޯކަސް . ދަންފަޅި . ތަންއޮތްތާގޮނޑިއެޅުން . ގަވަލި . ގިޔުގަނޑު . ޖަލީސުން . ޙަފުލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ