...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖަޑިބު
ރަދުން ރަސްމީ ގޮތުގައި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކުރީ ގައި އަމާންދިދަ ހިފައިގެން ހުންނަމީހާ.
(2) ރަސްރަސްކަލުންނާއި ހަތްކޮޅުނަގާ ބޭފުޅުންނާއި އެފަދަ އިއްޒަތްތެރީން ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ކުރީގައި ދިދަ ހިފައިގެން ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަމާންދިދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ