...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާނު
ނ.
(1) ހަށިގަނޑު.
(2) ފުރާނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހަކީމުން . ހޭދަ . ހޭދަކުރުން . މަރުދިނުން . ފަންޏަށްލުން . ފޮފަޅި . ގުޖަޑު . ގުޖަޑު ހިލުން . ގުޖަޑު ހެދުން . ގުޖަޑު އުފެއްދުން . ގުޖަޑުގަނޑު . ޖާނުދުއްވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ