...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖާދޫ
ނ.
(1) ކުޅަދާނަ ޙަރަކާތުން ޙަޤީޤަތެއްކަމަށް ހީވާގޮތަށް މީހުންގެ ލޮލަށް ދައްކައިދޭ ކަންތައްތައް.
(2) ސިހުރު.
(3) މަޖާޒު:
ހިތަށް ކުރުވާ އަސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިމުދާއްބަ . މަންތަރު . މަންތަރުހެދުން . ގިރުދާން . ޖާދޫގަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ