...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުމުލަ
ނ.
(1) ފުރިހަމަ މާނައެް ދޭހަވާގޮތަށް އަތުރައިލެވިފައިވާ ބަސްތައް.
(2) ނއ.
ހުރިހާ.
(3) ނއ.
އެންމެހާ.
(4) މުޅިއެކު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޓި . ހެއި . ރާޒުވާގޮނޑި . ބަކަރިބައިކުރުން . ބައިމަތި . ކޮށު . ވަކި . މައުމެލާމެލި . މާނަ . މާމެލާމެލި . ތިކި . ލެއް . ސާދާޖުމުލަ . ހައިރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ