...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖުމްހޫރީ މޭވާ
ނ.
ވެލެއްގައި އަޅާ މޭވާއެއް.
މިއީ ވަށް މޭވާއެކެވެ.
މީގެ ބޭރުގައި ބޯ ތޮށި ގަނޑެއް އެތެރޭގައި ކެކުރި އޮށްތަކެއް ކަހަލަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި އޮށްތަކެއް ހުރެއެވެ.
ޢާންމުކޮށް މި ބޭނުންކުރަނީ ފަނިގިރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރަންނާސި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ