...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖެހުން
ި ޖެހުން.
(11) ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނެތި އެއްޗެއްގެ ބޭނުންކުރުން.
މިސާލު:
(ހ) ފައިސާގައިޖެހުން.
(ށ) މުދަލުގައިޖެހުން.
(21) ޓައިޕުރައިޓަރުން ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރުން އެއްޗެއް ލިޔުން.
މިސާލު:
ސިޓީޖެހުން.
(31ހިސާބު) ޢިލްމު އުނގަންނައިދިނުން.
މިސާލު:
ހިސާބުޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކެއުން . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޖެހުން . ހަޅަޖެހުން . ހަކަތަޖެހުން . ހައިހޫނު . ހައިޖާނު . ހައްކަޖެހުން . ހައްދުގާއިމުކުރުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަމަވައިޖެހުން . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހިނާ ޖެހުން . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިއަރިންޖެހުން . ހިމަބިހިއެޅުން . ހިމުންވުން . ހިތަށްފިނިކަންލިބުން . ހިތާވުން . ހިތާހައްޓާބެދުން . ހިތްބަލިވުން . ހިތްކިއުން . ހިތްވުން . ހިތްގައިމުވުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިލޭޖެހުން . ހިޔަރިން ޖެހުން . ހީހަން ފޮޅުން . ހީރަސްޖެހުން . ހީފިލުން . ހީފުއްޕުން . ހުހިގަތުން . ހުނިޖެހުން . ހުކުންލުން . ހުދުފުށްވުން . ހުޓެޖެހުން . ހެއްޓިޖެހުން . ހެސް . ހޭރިޔާޖެހުން . ހޭވުން . ނަންބަރުޖެހުން . ނަކަތްރާހިޖެހުން . ނައްކާރަޖެހުން . ނަދުރަށްސަލާންދިނުން . ނަޣަރާޖެހުން . ނާބަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ