...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖެކެޓު
ނ.
(1) ބައެއްކަހަލަ ހެދުމުގެ ބޭރުންލާ ކުރު ކޯޓެއް.
(2) ބައެއްކަހަލަ ކަންތައްތަކުގެ ހަށިިގަނޑު ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަކި ވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއް.
މިސާލު:
އެކްސްރޭ ޖެކެޓް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ