...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖެއްސުން
ސުން.
(ށ) ބުއްޖެއްސުން.
(4) ބަނދަރުކުރުން.
މިސާލު:
މާލެ ދާނީ ގަލުފަޅުގައި ޖައްސައިފައެވެ.
(5) އުދުހޭ ބައެއްތަކެތި ތިރި ކުރުން.
މިސާލު:
މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުން.
(6) އަނެކަކު ރުޅިއެރުވުމަށް ކުރާ ކަންތައް.
(7) ޖެހުން މިބަސް ކުރުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަވާދުކުރުން . ހަވާލުކުރުން . ހަތަރުކަކޫޖެއްސުން . ހިއްތުން . ހިމުންކުރުން . ހިތްހަލާކުކުރުން . ހިތްޖެއްސުން . ހުގުންކެނޑުން . ހޭއެރުވުން . ނިތްޖެހުން . ރަނޑުވުން . ރަންގުލުން . ރަމަތަ . ރަމަތަކުރުން . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރާވާތައްޔާރުކުރުން . ރިހިދުއްވުން . ރުޅިކޮށްލުން . ރުޖޫކުރުން . ރޭކުރުން . ރޭވުން . ބަނޑުލުން . ބަރުކުރުން . ބިންބިމާލެއްވުން . ބޭސްއެޅުން . ބޮސް . ބޮސްދިނުން . ބޯނޑިވިކުން . ކަތިލުން . ކިރުޖެއްސުން . ކޮނޑު އެޅުން . ކޮރުއެއްލުން . ކޮރުލުން . ކޮޅުކުރުން . ކޮޅުފައިލުން . އަނގައޮރިކުރުން . އަނގަޖެހުން . އަރިޖެހުން . އައްތެލިއެރުވުން . އަވަދިކުރުން . އަވަދިކޮށްލުން . އަވަސްކުރުން . އަވަސްޚިދުމަތް . އަތްނުލައިއައްދޮކި ކިއުއްވުން . އަތްކެނޑުން . އަތްލުން . އަގުމަގުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ