...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޖޯމެޓްރީ
ނ.
ރޮނގުރޮނގާއި ކަންކަނާއި، މިންމިނާއި ބައްޓަން ބައްޓަމާބެހޭ ހިސާބުގެ ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖިއޮމެޓްރީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ