...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗ
އ.
ތާނައިގެ ސައުވީސް ވަނަ އަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށި . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަ އަނބުރައިލުން . ހަނާ . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނާދޭސަ . ހަނު . ހަނުއެނބުރުން . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންމާލާ . ހަންމުށި . ހަންދަ . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިއަސް . ހަންޑިމައު . ހަންޖެހުން . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަރިސަ . ހަރު . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުންދެމި . ހަރުބީމަތީލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ