...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗަސް
ނ.
(1) ދޮންކޭލާއި ފަޅޯ ފަދަ ތަކެތި ދޮންވެގެން ގޮސް އެތެރެ ގިރޭވަރަށްވާ، ފާ.
(2) ބައެއް އެއްޗެހި ކައްކާއިރު މާބޮޑަށް މަޑުވީމާ ހުންނަގޮތް.
(3) ފަސްހުންނަ ތަނަކަށް ދިޔާ އެއްޗެއް މާގިނައިން އެޅުނީމާވާގޮތް.
(4) ޗޮސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުބަލިފެލާ . ވަޅުކަކުނި . މަޑުޗަކުންޗައްޕާސް . ފީށިގަނޑޮ . ގަށައިބަތް . ގޮށުން . ޗޮއްކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ