...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗާކުފިޔޮހި
ނ.
ހުޅުވައި ލެއްޕޭ ގޮތަށް ހުންނަވަޅި.
މިވަޅި ހުންނަނީ މުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ތިލަ މަޅައި ލެވޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުވުން . ޗާކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ