...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗާޓު
ނ.
(1) ޤައުމު ޤައުމާއި ރަށްރަށް އެތުރިފައިވާ ގޮތްރޮނގު ކުރެހުމުން ދައްކައިދޭ ކުރެހުން.
(2) ތަނެއްގެ މަގުމަތާއި ތަންތަން ހުންނަގޮތް ރޮނގު ކުރެހުމުން ދައްކައިފައިވާ ކުރެހުން.
(3) ދިރޭ އެއްޗެހީގެ ހަށިގަނޑު ހުންނަގޮތް ރޮނގުކުރެހުމުން ދައްކައިފައިވާ ކުރެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއަމިފަތިގަނޑު . ބޭބަންގާޅީ . ކަށިތިޔާރުކުރުން . މޫރުބަ . ލަތާރު . ލަތްރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ