...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗާޕު
ި އެއްޗަކަށް ނަގައި އޭގައި ދެލި އުނގުޅައި އޮބައިގެން ކޮޕީ ކުރާކުރުން.
މިގޮތުން ކަރުދާހާއި ފޮތިފަދަ އެއްޗެތީގައި ކުރެހުންތަކާއި ޑިޒައިންތައް ޗާޕުކޮށް ހަދައެވެ.
މިހާރަކަށް އައިސް މިމަސައްކަތަށް ގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ މިކަމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ މެޝިނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫސް . ކަރުދާސް . އިސްޓޭމްޕް . އެޑިޓަރު . އެޑިޓްކުރުން . ފައިސާޖެހުން . ލިތޯ . ޕޯސްޓަރު . ޗާޕު . ޗާޕުވުން . ޗާޕުމެޝިން . ޗާޕުޚާނާ . ޗެޕުން . ޝާއިޢުކުރުން . ޝާއިޢުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ