...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗާޕުކުރުން
ި ލިޔުމާއި ކުރެހުން ވަކި އެއްޗަކަށް ނަގައި އޭގައި ދެލި އުނގުޅައި އޮބައިގެން ނުވަތަ ވަކި ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއްގައި ލިޔެ އޭގައި ދެލި އުނގުޅައި އޮބައިގެން ކަރުދާހަށް ކޮޕީކުރުން.
މިހާރަކަށް އައިސް މިކަމަށް ބޭނުންކުރަނީ މިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ މެޝިނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައިސާޖެހުން . ޗެޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ