...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗިޓު
ނ.
ވަކިތަނަކަށް އައުމަށް ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ހަމަޖެހުނުކަން ނުވަތަ ހަމަ ޖައްސަންޖެހޭކަން އެންގުމަށް، ކަމެއް ހިންގާ ފަރާތަކުން ލިޔެފޮނުވާ ނުވަތަ ދޭ ކަރުދާސް ކޮޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ