...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗުއްޓީ
ނ.
(1) މުވައްޒަފަކު ސަބަބަކާހުރެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ނުގޮސް ހުރުމަށް ހޯދާ ހުއްދަ ނުވަތަ މިގޮތަށް ހުންނަ މުއްދަތު.
(2) ބަންދު ދުވަސް ތައް.
(3) ކިޔަވާކުދީންގެ ކިޔެވުން ބަންދު ދުވަސްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތުރުވެރިން . ފަތުރުވެރިޔާ . ޗުއްޓީނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ