...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗެންޗޭނު
ނ.
ތަނެއްގެ ސަރަހައްދު ވަކި ކުރުމަށް މުވަތަ ތަނެއްގައި އުޅޭމީހުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތަނެއްގެ ކައިރިފަށުގައި އެއްޗެހި ކޮޅަށް ޖަހައި އޭގައި ވައު ނުވަތަ ނަރު ދަމައިގެން ނުވަތަ ކިހައަޅައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ހުރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ