...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޗޮންޗޮންއިލޮޅި
ުށިކުލައަކާއި އަޅިކުލައެއް ގުޅިގެން ދެ ފަށް ކިރުޅި ވެފައެވެ.
ދޫނީގެ ތުބުގެ ކުރި ކުޑަކޮށް މައްޗަށް ގުދުވެލާފައި ހުރެއެވެ.
ބަނޑުދޮށް ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ޗޮންޗޮން އިލޮޅީގެ ގޮވުމަކީ އަސަރުކުރުމުގެ ޙިއްސުތައް ހޭލައްވާލަދޭ މިއުޒިކެއް ހުންނަ ގޮވުމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ