...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙައްލު
ނ.
ކަމެއް ހަމަޖައްސާ ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުތަސްބީހަ . ވޯކްޝޮޕް . މައްސަލަ . މައްސަލަޖެއްސުން . ފަކުލަށްފަރިތަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ