...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙައްޤަކަށްއެރުން
މ.
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ ޢިއްޒަތާއި އަބުރަށް ނުވަތަ ނަމަށް، ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ