...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙައްޤު
ނ.
(1) ތެދު.
(2) އެމީހަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޖެހުން.
(3) މީހެއްގެ މިލްކު.
(4) އަދްލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޙައްޤު . ނާޖާއިޒުފައިދާ . އިންސާނީޙައްޤު . އުތެމަ . ވާރުތަ . ވާރުތައެރުން . ވާރުތަވެރިޔާ . މިނިވަން . ފެލައިލުން . ފޭރިގަތުން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ލާރިކެއުން . ޒަކާތްނެގުން . ޒަކާތްބެހުން . ޕާސްޕޯޓު . ޙައްޤުވެރިން . ޙައްޤުވެރިޔާ . ޝަހީދަށްނުކުތުން . ޝަހީދު . ޝަހީދުވުން . ޢަދުލުވެރިވުން . ޤިޞާޞު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ