...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙަސަދަވެރިކަން
ނއނ.
(1) މީހަކަށް ލިބުނު މޮޅުކަމަކާމެދު ތިމާހިތްދަތިވުމާއި އެމޮޅުކަމެއް ފިލައިދިއުމަށް އެދޭކަން.
(2) ދެކޮޅުވެރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްނުބައިކަން . ދެކޮޅުވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ