...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙަސަދަވެރިވުން
މ.
(1) މީހަކަށް ލިބުނު މޮޅުކަމަކާމެދު ތިމާހިތްދަތިވުމާއި އެމޮޅުކަމެއް ފިލައިދިއުމަށް އެދުން.
(2) ދެކޮޅުވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެކޮޅުވެރިވުން . ޙަސަދަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ