...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙަޤީޤަތް
ނ.
(1) ކަންހުރިގޮތް.
(2) ތެދު.
(3) އޮޅުވައިލުމެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯދައިބެލުން . އަނދުންއެޅުވުން . އަޑި . އަޑިނޭނގުން . އިރުދޭމާ . އެކޮޅުމިކޮޅު . އެތެރެފުށް . އޮޅުންފިލުން . އޮޅުވައިލުން . އޮޅުވުން . ވައުވަނުން . ވާނުވާ . ވެކުސިންދިނުން . ފަރުދާކެހުން . ތަޙުޤީޤު . ތަޙުޤީޤުކުރުން . ތޮށިގަނޑު . ގިރިޓީ . ސައިންސުވެރިން . ސިއްރު . ސިއްރުވެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ