...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙުކުމް
ނ.
(1) ކުރާ ދަޢުވާއެއްގައި ނުވަތަ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި ހުށަހެޅުނު ޙައްޤާއި މެދު ފަނޑިޔާރަކު ކަނޑައަޅާނިޔާ.
(2) އަމުރު.
(3) ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައި ވެރިފަރާތުން އަންގާ އެންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއައު . ނިޔާ . އަމުރުކުރުން . އަމުރުވެރި . އަމުރުވެރިޔާ . ވަޙީ . މަންސޫޚު . މަންސޫޚުވުން . ފައިސަލާ . ފިތުނާޔަކަ . ފިގުހުފޮތް . ފިޤުހު . ފިޤުހުވެރިޔާ . ދަރިލެއްވުން . ދުރޯލެއްވުން . ޖައްލާދު . ޤިޔާސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ