...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޙުޒާމު
ނ.
ރަސްކަމަސް ކޮލިލާ ދުވަހު ރަދުން ރަސްމީ ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރައްވާއިރު އަބާކޮޅުންގެ އެތެރޭން ކަމަރުކޮޅުގެ ބަދަލުގައި ބަންނަވާ ފޮތިކޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ