...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ޚަޒާނާ
ނ.
ފައިސާއާއި، އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާކުރާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންނަބަނޑޭރިކަން . ބައިތުލްމާލު . ބޭތެލްމާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ